Sverige Byt marknad: Sverige | SEK
  •  Snabba Leveranser   Fri Frakt över 600kr   Svensk Design

0

Personuppgiftspolicy

 

Datum: 27 mars 2024

§ 1. Bakgrund
Denna personuppgiftspolicy ("Policyn") anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på Hilke Collection AB(s) webbplats (www.hilkecollection.se). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor. Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.


§ 2. Syfte
Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.


§ 3. Definition av personuppgifter
Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.


§ 4. Samtycke

a) Inhämta samtycke
För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till att din information används för att leverera den service du förväntar dig.
• Uppfylla avtal med kund ex, leveransadress samt behandling av returer
• För att skapa och hantera ditt personliga inloggningskonto
• För att hontakta dig om det skulle uppstå problem när vi ska leverera varor till dig
• Nyhetsbrev/Reklam (i samtyckte med kund samt avregistrering vid registrering av ny order)
• Trustpilot för att samla in omdömen om företaget (i samtyckte med kund samt avregistrering)

b) Återkalla samtycke
En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Mejla oss på: info@hilkecollection.se

c) Rätt att få sina personuppgifter raderade
När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e-post som skickas till info@hilkecollection.se.

§ 5. Behandling av personuppgifter

a) Personuppgifter som behandlas
Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:
• Personuppgifter som du registrerar när du skapar ett inloggningskonto exempelvis namn, adress, mobilnummer samt e-postadress
• Information i samband med köp så som leveransadress.
• Information som du lämnar via vår kundtjänst eller via mejl till våra andra avdelningar.
• Vi sparar all data som skickas till oss genom kontaktformulären i butiken direkt i plattformen under 30 dagar. All inskickad data är tillgänglig för vår leverantör Vendre (Optimizers Nordic AB) under perioden om 30 dagar.

b) Anledning till behandling av personuppgifter
Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:
Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till att din information används för att leverera den service du förväntar dig.

• Uppfylla avtal med kund ex, leveransadress samt behandling av returer
• För att skapa och hantera ditt personliga inloggningskonto
• För att kontakta dig om det skulle uppstå problem när vi ska leverera varor till dig
• Nyhetsbrev/Reklam (i samtyckte med kund samt avregistrering vid registrering av ny order)
• Trustpilot för att samla in omdömen om företaget (i samtyckte med kund samt avregistrering)

c) Personuppgifterna delas med
Personuppgifterna kan komma att delas med tredje part/-er enligt följande:

• Nyhetsbrev/Reklam (i samtyckte med kund samt avregistrering vid registrering av ny order)
• Trustpilot för att samla in omdömen om företaget (i samtyckte med kund samt avregistrering)

d) Period som personuppgifter sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

§ 6. Säkerhet och kryptering
Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt. Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.

§ 7. Användarnas rättigheter

a) Rätt till registerutdrag
Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem.
Registerutdrag begärs ut av oss via e-post som skickas till info@hilkecollection.se.
Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

b) Rätt till information och rätt till rättelse
Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera detta.

c) Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

d) Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

e) Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

f) Rätt till radering
Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:
- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
- Om samtycket återkallas,
- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
- Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

g) Automatiserat beslutsfattande
Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne.

h) Identifiering
Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt:
Mejla oss på info@hilkecollection.se så hjälper vi dig vidare

i) Klagomål
Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Integritetsskyddsmyndigheten.

j) Skadestånd
Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

§ 8. Ändringar i policyn
Den här policyn publicerades den 23 mars 2024.
Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.
Användarna kommer även meddelas om ändringar på följande sätt:
Om det sker ändringar i denna policy så kommer denna sida att uppdateras med datumet för ändringen.

§ 9. Kontakt
Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post som skickas till info@hilkecollection.se.
Svarstid för e-post: inom ett par dagar.

 

Välj språk

Valuta SEK Språk sv